ஆதி உண்டு, அந்தம் இல்லை!

தமிழன் மூச்சு இருக்கும் வரை!

  • Facebook Icon
  • Youtube 2 Icon
  • Instagram Icon
Copyright 2019 NTU Tamil Literary Society

Aram 2019

NTU Tamil Literary Society’s Overseas Community Involvement Project Aram comprised of two Local Community Involvement Programmes in Singapore and an Overseas Service in Pudukudi, Tirunelveli, Tamil Nadu, India.

NTU தமிழ் இலக்கிய மன்றத்தின் வெளிநாட்டு சமூக சேவைத் திட்டம் அறம் இம்முறை தமிழ்நாட்டிலுள்ள புதுக்குடி என்ற கிராமத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இத்திட்டத்தின் கீழ் சிங்கப்பூரில் இரண்டு உள்ளூர் சேவை திட்டங்களும் நடத்தப்பட்டது.  

குறியீடு விளையாடு 2019

Check out some of our primary school student's work based on what they learned through Kuriyeedu Vilayaadu - a computational thinking and game design workshop for kids using 'Scratch' programming!

இந்த வருடம் எங்கள் மன்ற மாணவர்கள் நடத்திய குறியீடு விளையாடு என்ற கணக்கீட்டு சிந்தனை மற்றும் விளையாட்டு வடிவமைப்பு பட்டறையில் கலந்துகொண்ட தொடக்கநிலை மாணவர்கள் செய்த சில அருமையான படைப்புகளை காணுங்கள்!

Uthraa 2018 - யானுமவன்

A biennial stage production by NTU TLS which inculcates drama, dance and various technical elements.

இரு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நாங்கள் நடத்திவரும் ஒரு மாபெரும் மேடை நாடகம், பல கலைப்படைப்புகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப கூறுகளுடன் பிரமாண்டமாக நடந்தேறியது