தமிழ் இலக்கிய மன்ற முன்னாள் மாணவர் சங்கம் 

LCIP

Pongal Local Community Involvement Program (LCIP) event was done jointly with NTU TLS Pongal in 2019. We are also actively looking to collaborate with other community parties to help our Tamil community. We also collaborated with NLB to teach the elderly members of our community usage of smartphones on Oct 2019. 

பொங்கல் உள்ளூர் சமூக ஈடுபாட்டுத் திட்டம் (LCIP) உடன் NTU TLS இணைந்து பொங்கல் கொண்டாட்டம் நடைபெற்றது. மேலும், தமிழ் சமூகத்திற்கு உதவ மற்ற சமூக அமைப்புகளுடன் இணைந்து செயல்படவும் தீவிரமாக முயன்று வருகிறது. மேலும் Oct 2019-இல், தேசிய நூலக வாரியத்துடன் இணைந்து, 'திறண்பேசி ரொம்ப ஈஸி' என்னும்  பட்டறையை முதியவர்களுக்காக NTUTLS AA நடத்தியது.