ஆதி உண்டு, அந்தம் இல்லை!

தமிழன் மூச்சு இருக்கும் வரை!

  • Facebook Icon
  • Youtube 2 Icon
  • Instagram Icon
Copyright 2020 NTU Tamil Literary Society

Past Events

கடந்த நிகழ்வுகள்

Festival of Lights 2018

This year, NTU Tamil Literary Society collaborated with NTU Sikh Society and NTU Graduate Students’ Association...

Vaanga Pazhagalaam 2018

Vanga Pazhagalam. Come, let’s bond. The first major TLS event of the year which welcomed every member...

Aram 2018

ARAM is an Overseas Community Involvement Programme by NTU TLS every year. We have been doing...

Project Strive 2018

Being privileged with many facilities and opportunities, we often forget the difficulties faced...

Paarvai 2018

Paarvai is a celebration of tamil literature. Together with the Tamil Language and Learning Promotion Committee...

Uthraa 2018
Uthraa 2018

A biennial production, this year’s Uthraa weaved dance and technology into the storyline of the drama...

A biennial production, this year’s Uthraa weaved dance and technology into the storyline of the drama...

Festival of Lights 2017

This year NTU TLS celebrated Deepavali, the festival of lights with a grand cultural night show in conjunction...

AGM 2017

Every year, NTU Tamil Literary Society organises this Annual General Meeting to transfer...

Vaanga Pazhagalaam 2017

Vaanga Pazhagalaam 2017 was an exciting day camp organised for our freshmen as well as our senior...

Paarvai 2017

Paarvai 2017 was organised by NTU TLS...

Mocha 2017

MOCHA 2017 was a cultural night concert by NTU Tamil Literary Society. This show was named...