ஆதி உண்டு, அந்தம் இல்லை!

தமிழன் மூச்சு இருக்கும் வரை!

  • Facebook Icon
  • Youtube 2 Icon
  • Instagram Icon
Copyright 2020 NTU Tamil Literary Society

Press Releases

செய்தி வெளியீடு

NTU TLS Committee Changeover Coverage by Tamizh Seithi

Project Orion 2019 Coverage by தாளம்

Thiraikavi 2019 Coverage by தாளம்

Paarvai 2019 Coverage by தாளம்

MKM Pattimanram Coverage by தாளம்

Aram 2018 Coverage by Tamizha WebTV

Paarvai Coverage by தாளம் Indian Beat

Uthraa Coverage by தாளம் Indian Beat